erven

Een erfenis, niet altijd een cadeau

Beter eerst de schulden vereffenen

Advies van de legal & tax expert

Inge Stiers, legal & tax expert bij ING: ‘Zodra de bank op de hoogte is van een overlijden, worden rekeningen en kluizen van de overledene geblokkeerd en kunnen geen betalingen meer worden gedaan. Die blokkering dient om de belangen van alle erfgenamen te beschermen en het is een wettelijke verplichting om een correcte inning van de erfbelasting te garanderen. De bank mag de rekeningen deblokkeren na ontvangst van een attest of akte van erfopvolging als er geen fiscale en/of sociale schulden zijn of als die vereffend zijn. Pas dan kunnen nalatenschapstegoeden worden vrijgegeven. Mensen weten dikwijls niet dat als erfgenamen of de overledene fiscale en/of sociale schulden hebben, dat invloed heeft op de duur van de afhandeling van de erfenis. De deblokkering van rekeningen verloopt immers sneller voor erfgenamen als ze hun niet-betaalde belastings- en sociale schulden vereffend hebben. Het hoeft overigens niet te gaan om grote schulden: een schuld van een paar honderd euro gemeentebelasting bijvoorbeeld, heeft al invloed op dat proces. Verder wordt bij een overlijden niet alleen de rekening van de overledene geblokkeerd, maar ook die van zijn gehuwde partner. Zelfs al ben je getrouwd met scheiding van goederen. Wat wij als bank op zo’n moment voorstellen, is het openen van een bis-rekening voor de langstlevende echtgenoot, waar je een bedrag van maximaal 5000 euro op mag overschrijven van je geblokkeerde rekening. Zogenoemde bevoorrechte facturen zoals rekeningen van ziekenhuizen of begrafenisonderneming, kan je naar je bank brengen en ze vragen die te betalen van je geblokkeerde rekening. Verder is het bij ons ook mogelijk om een bis-rekening te openen op naam van de langstlevende echtgenoot voor alle tegoeden gestort na het overlijden, zoals loon, pensioen en kinderbijslag.’